Vedtægter

Vedtægter for foreningen Hammel Erhvervsnetværk

1: Foreningens navn, formål m.v.

Foreningens navn er ”Hammel Erhvervsnetværk” og dens hjemsted er Favrskov Kommune.

Foreningens formål er at virke for den erhvervsmæssige udvikling i Hammel området samt etablere kendskab til og fremme samarbejdet mellem erhvervsdrivende i området.
Foreningen kan afholde virksomhedsbesøg samt arrangere møder med fagligt indhold m.v..

Foreningens generalforsamling kan, efter indstilling fra bestyrelsen bestemme, at der ydes støtte til almennyttige formål i Hammel området, herunder også idræt.

2: Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse og eksklusion.

Alle selvstændig erhvervsdrivende i Hammel området, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser, kan optages som medlemmer. Detailhandelsdrivende kan alene optages som medlemmer, såfremt pågældende samtidig er medlem af Hammel Handelsstandsforening.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke efter henstilling overholder medlemsbetingelserne, og virker loyalt for foreningens formål.

Et ekskluderet medlem har ret til på førstkommende generalforsamling at tale sin sag og lade eksklusionens endelige virkning afgøre af generalforsamlingen.

Såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen mødte kan stemme for eksklusionen er denne endelig.

Udmeldelse kan ske med minimum 6 måneders varsel til udløb af foreningens regnskabsår, der er kalenderåret.

3: Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingent opkræves pr. halvår, med forfaldsdag den 15. januar og 15. juli.

Indmeldelse i foreningen har virkning fra førstkommende 1. januar eller 1. juli efter indmeldelse er sket.

Kontingentrestance ud over 1 måned efter forfaldstidspunkt medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra.

Eksklusion på grund af kontingentrestance medfører ikke fritagelse for betaling af forfaldent kontingent.

Genoptagelse af medlemskab kan første ske, når hele restancen er betalt.

4: Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Hammel hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse i lokalpresse eller skriftlig udsendelse til medlemmerne eventuelt elektronisk.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse og skal tillige indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget, med hver én stemme, er alle medlemmer.

Der kan afgives stemme ved fuldmagt, idet dog intet medlem udover sin egen stemme, kan afgive mere end 2 stemmer i henhold til fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Ved kampvalgvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisor afholdes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode.

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem, der ønsker at afgive stemme, skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringen modtages, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på sammen måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

5: Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Fratrædelse af medlemmer sker kontinuerligt/efter anciennitet, således at ca. halvdelen af bestyrelsen fratræder hvert år.

Indtil anciennitetsprincippet kan anvendes fuldt ud, sker afgangen hvis andet ikke kan aftales, ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelse sig selv indtil næste generalforsamling.

7: Bestyrelsens konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8: Bestyrelsens opgaver og kompetence.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er bemyndiget til at outsource administrative opgaver.

Optagelse af lån, ansættelse af medarbejdere samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelse hæfter alene foreningens formue

9: Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse til 31. december 2013.

10: Vedtægtsændringer.

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

11: Opløsning af foreningen.

I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget i henhold til § 10, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af foreningens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et eller flere almennyttige formål i Hammel området efter Bestyrelsens indstilling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25/2 2013